การรับสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดอายุ อายุย่างเข้าปีที่ 12 ปี ถึงอายุ 15 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโสดทั้งชายและหญิง 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกำหนดอายุ ย่างเข้าปี ที่ 15-18 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโสดทั้งชายและหญิง หลักฐานการรับสมัคร 1.ใบสมัคร 2.ใบมอบตัวนักเรียน 3.บันทึกประวัติรายบุคคล 4.สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) 5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดํา 8.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 9.ป.พ. ๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 10.ป.พ. ๖ (สมุดประจำตัวนักเรียน) 11.ป.พ. ๗ (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) 12.ป.พ. ๙ (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ) 3.วิธีการสมัคร3.1 สอบถามรายละเอียดที่โรงเรียนหรือทางโทรศัพท์ 042-801-2873.2 นัดพบผู้บริหาร ลงทะเบียน และรับเลขประจำตัว 4.หลักฐานประกอบการลงทะเบียน4.1สำเนาสูติบัตร4.2สำเนาทะเบียนบ้าน มีชื่อบิดา-มารดา และนักเรียน4.3รูปถ่ายหน้าต่าง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Discover the Rewards of Volunteer Teaching in Thabom

Volunteer teaching in Thabom, Thailand is a powerful way that you can make a difference while exploring northeast Thailand. English...
- Advertisement -spot_img