การรับสมัครเรียน

หลักสูตรมัธยมปลาย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน-ปีการศึกษา-2564Download

ระเบียบข้อบังคับนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม

ระเบียบข้อบังคับนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบมDownload

เครื่องแบบนักเรียน

การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบมDownload

หลักฐานการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดอายุ  อายุย่างเข้าปีที่ 12 ปี ถึงอายุ 15 ปี ต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโสดทั้งชายและหญิง 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  กำหนดอายุ  ย่างเข้าปีที่ 15-18 ปี ต้องสำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโสดทั้งชายและหญิง หลักฐานการรับสมัคร 1.ใบสมัคร 2.ใบมอบตัวนักเรียน 3.บันทึกประวัติรายบุคคล 4.สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) 5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา 8.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 9.ป.พ. ๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 10.ป.พ. ๖ (สมุดประจำตัวนักเรียน) 11.ป.พ. ๗ (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) 12.ป.พ. ๙ (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ) 3.  วิธีการสมัคร   3.1 สอบถามรายละเอียดที่โรงเรียนหรือทางโทรศัพท์ 042-801-287 3.2 นัดพบผู้บริหาร   ลงทะเบียน   และรับเลขประจำตัว 4.  หลักฐานประกอบการลงทะเบียน  4.1สำเนาสูติบัตร 4.2สำเนาทะเบียนบ้าน  มีชื่อบิดา-มารดา   และนักเรียน 4.3รูปถ่ายหน้าต่าง ...

แบบสัญญาความประพฤติ

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเต็มศักยภาพ และได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีคุณภาพทางโรงเรียนจึงมีนโยบายกวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ ทางโรงเรียนจะตักเตือนและติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุกระยะ มีความผิดบางประการทีจ่ ะเกิดข้ึนได้เพราะเจตนาซึง่ ทางโรงเรียนถือเป็นความผิดหนัก และอาจถกูให้ออกความผิดเหล่านี้ได้แก่ : 1.เล่นการพนัน 2.สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดชนิดใดก็ตาม 3.ละเมิดทางเพศ ประพฤติตนทำนองชู้สาว หรืออนาจาร 4.พกอาวุธ หรือมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันหรือโรงเรียนอื่น 5.ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 6.ลักขโมย 7.ตกเป็นผู้ต้องหา ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงให้นักเรียนได้เอาใจใส่ในการหลีกเลี่ยง และอย่าฝ่าฝืนเป็นอันขาด

การคัดเลือกผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม

ระเบียบการคัดเลือกผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หากได้ศึกษาในโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม และมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยความประพฤติเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครองดังนี้ ระดับเกียรตินิยม 1.มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3 ปีได้ตั้งแต่ 3.75 เป็น เกียรตินิยมอันดับ 1 1.1 เกรดเฉลี่ย 3 ปีได้ตั้งแต่ 3.50 เป็น เกียรตินิยมอนั ดบั 2 1.2 มีความประพฤติดี เอาใจใส่ในการเรียนสม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาในเรื่องความประพฤติไม่ติดทัณฑ์บนใดๆ เช่น การทะเลาะวิวาท ชู้สาว ขโมย พนัน ฯลฯ 2.ระดับทั่วไป 2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 1.5 2.1 มีความประพฤติดี...

การติดต่อขอเอกสารจากฝ่ายทะเบียน

ขั้นตอนการติดต่อขอเอกสารจากฝ่ายทะเบียนท่านผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อห้องทะเบียนเพื่อขอ -ใบรับรอง ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ -ใบ ปพ. , ใบ รบ. -Transcript -เอกสารอื่นๆ โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1.เขียนคำร้อง 2.สิ่งที่ต้องนำมาพร้อมคือ 2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 1⁄2 นิ้ว นักเรียนชาย หวีผมปัดไปด้านข้าง ไม่แสกกลาง นักเรียนหญิง หวีผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวให้รวบไปข้างหลัง หรือถักเปีย ติดกระดุมที่คอเสื้อ 2.2 ใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล) 2.3 ทะเบียนบ้าน...

แผนกประกันอบุัติเหตุ

ขั้นตอนในการเบิกค่ารักษาพยาบาล (ประกันอบุัติเหตุ) 1.ติดต่อห้องการเงินเพื่อขอแบบฟอร์ม ใบขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ 2.นักเรียนกรอกแบบฟอร์มให้ละเอียดครบถ้วน 3. - แนบใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับจริง) ** เบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ** -ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง -สำเนาบัตรนักเรียน, หรือ หนังสือรับรอง -สำเนาการชำระค่าเทอม 4.เมื่อเตรียมเอกสารครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง) หมายเหตุ - กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องแนบสำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจมาด้วย - กรณีเสียชีวิต ต้องพบเจ้าหน้าที่ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากมีเอกสารเพิ่มเติม - นักเรียนต้องพกบัตรประจำตัวประกันอุบัติเหตุติดกระเป๋าตลอดเวลา

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

การสมัครเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหาร คณุสมบัติของผู้สมัครชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 - นักเรียนชาย/หญิง อายุไม่เกิน 22 ปี - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.00 หลักฐานการสมัครแบ่งเป็น 3 กรณี 1.กรณีสมัครใหม่ (ปี1 ชาย/หญิง) เอกสารประกอบด้วย 1.1รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 2 รูป 1.2สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 1.3กรณีผู้ปกครองอยู่คนละทะเบียนบ้าน ให้สำเนามาด้วย 1 ฉบับ 1.4หลักฐานแสดงผลการเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่ามีคะแนนเฉลี่ย 2 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 1.00 1.5หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้าเปลี่ยนชื่อ – สกุล) 1.6ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.1) 1 ฉบับ(รับเอกสารที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร) 1.7หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Discover the Rewards of Volunteer Teaching in Thabom

Volunteer teaching in Thabom, Thailand is a powerful way that you can make a difference while exploring northeast Thailand. English...
- Advertisement -spot_img