วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้สอนจำเป็นต้องให้การดูแลเอาใจใส่เด็กแต่ละคนเป็นอย่างดี และมองเห็นนักเรียนในฐานะปัจเจกบุคคลที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน มีความแตกต่าง และรอคอยการพัฒนาที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมด  นักเรียนเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรัก เป็นบุคคลที่มีคุณค่าและแต่ละมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ในขณะเดียวกันผู้สอนจำต้องได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นครู รับรู้ความสำคัญถึงบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ผู้เรียน 

คุณครูทุกคนในโรงเรียนจำต้องตระหนักว่า หน้าที่สำคัญของตนคือการให้วิชาความรู้อย่างสุดความสามารถแก่ผู้เรียน สั่งสอนอบรมจนนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เป็นผู้มีความภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความรักในวัฒนธรรมไทยและเพื่อนคนไทยด้วยกัน สามารถกระทำในส่วนของตนในการช่วยสร้างชุมชนของความเป็นพี่น้องที่เปี่ยมด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และช่วยเหลือกันและกัน  ในเวลาเดียวกันก็พร้อมเปิดตนเองสู่โลกภายนอก  สามารถชื่นชมวัฒนธรรมที่แตกต่าง เจริญชีวิตและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสันติ รักความยุติธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสมานฉันท์ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้สังคมโลกเปี่ยมด้วยมนุษยชาติที่พึงปราถนา