คติพจน์

คุณธรรมเท่านั้นทำให้มนุษย์มีเกียรติ

VIRTUS SOLA NOBILITAS