ทัศนศึกษา WJ Machine Vision

ทัศนศึกษา บริษัท WJ Machine Vision จำกัด กทม. เรียนรู้การสร้างและการทำงานอุปกรณ์หุ่นยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม คุณศศิลป์ เตอราโอ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และปิดท้ายด้วยอาหารคำอย่างอิ่มหนำสำราญก่อนเดินทางกลับท่าบม จ.เลย