มาลัยฟาร์ม

ทัศนศึกษามาลัยฟาร์ม อ.ชะอำ ศูนย์เรียนรู้เชิงท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ ศึกษาสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดจากประเทศต่างๆ