แผนกประกันอบุัติเหตุ

ขั้นตอนในการเบิกค่ารักษาพยาบาล (ประกันอบุัติเหตุ)

1.ติดต่อห้องการเงินเพื่อขอแบบฟอร์ม ใบขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

2.นักเรียนกรอกแบบฟอร์มให้ละเอียดครบถ้วน

3. – แนบใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับจริง) ** เบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท **

-ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

-สำเนาบัตรนักเรียน, หรือ หนังสือรับรอง

-สำเนาการชำระค่าเทอม

4.เมื่อเตรียมเอกสารครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง)


หมายเหตุ

– กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องแนบสำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจมาด้วย

– กรณีเสียชีวิต ต้องพบเจ้าหน้าที่ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากมีเอกสารเพิ่มเติม

– นักเรียนต้องพกบัตรประจำตัวประกันอุบัติเหตุติดกระเป๋าตลอดเวลา