แบบสัญญาความประพฤติ

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเต็มศักยภาพ และได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายกวดขันความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ ทางโรงเรียนจะตักเตือนและติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุก
ระยะ มีความผิดบาง
ประการทีจ่ ะเกิดข้ึนได้เพราะเจตนาซึง่ ทางโรงเรียนถือเป็นความผิดหนัก และอาจถกูให้ออก
ความผิดเหล่านี้ได้แก่ :

1.เล่นการพนัน

2.สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดชนิดใดก็ตาม

3.ละเมิดทางเพศ ประพฤติตนทำนองชู้สาว หรืออนาจาร

4.พกอาวุธ หรือมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันหรือโรงเรียนอื่น

5.ทำร้ายร่างกายผู้อื่น

6.ลักขโมย

7.ตกเป็นผู้ต้องหา ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


จึงให้นักเรียนได้เอาใจใส่ในการหลีกเลี่ยง และอย่าฝ่าฝืนเป็นอันขาด