หลักฐานการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำหนดอายุ  อายุย่างเข้าปีที่ 12 ปี ถึงอายุ 15 ปี

ต้องสำเร็จการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโสดทั้งชายและหญิง

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 

กำหนดอายุ  ย่างเข้าปีที่ 15-18 ปี

ต้องสำเร็จการศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโสดทั้งชายและหญิง

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบสมัคร

2.ใบมอบตัวนักเรียน

3.บันทึกประวัติรายบุคคล

4.สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)

5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา

8.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

9.ป.พ. ๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

10.ป.พ. ๖ (สมุดประจำตัวนักเรียน)

11.ป.พ. ๗ (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)

12.ป.พ. ๙ (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ)

3.  วิธีการสมัคร  

3.1 สอบถามรายละเอียดที่โรงเรียนหรือทางโทรศัพท์ 042-801-287

3.2 นัดพบผู้บริหาร   ลงทะเบียน   และรับเลขประจำตัว

4.  หลักฐานประกอบการลงทะเบียน 

4.1สำเนาสูติบัตร

4.2สำเนาทะเบียนบ้าน  มีชื่อบิดา-มารดา   และนักเรียน

4.3รูปถ่ายหน้าต่าง  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  ขนาด  4 x 5 ซม.  2 รูป

4.4หลักฐานเพื่อการศึกษาต่อ

    4.4.1 ปพ 1  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)   4.4.2 ปพ 6  (สมุดประจำตัวนักเรียน)  

    4.4.3 ปพ 7  (ใบรับรองผลการเรียน)        4.4.4 ปพ 9  (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้)

5.  การประชุมผู้ปกครอง

5.1  ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง  อย่างน้อย 2 ครั้ง         

         ต่อปีการศึกษา       ครั้งที่ 1  เดือนมิถุนายน.

                                 ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคม 2551

5.2 ในวันมอบตัวลงทะเบียนที่โรงเรียนกำหนด