รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

การสมัครเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหาร

คณุสมบัติของผู้สมัครชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3

– นักเรียนชาย/หญิง อายุไม่เกิน 22 ปี

– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.00

หลักฐานการสมัครแบ่งเป็น 3 กรณี

1.กรณีสมัครใหม่ (ปี1 ชาย/หญิง)

เอกสารประกอบด้วย

1.1รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 2 รูป

1.2สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1.3กรณีผู้ปกครองอยู่คนละทะเบียนบ้าน ให้สำเนามาด้วย 1 ฉบับ

1.4หลักฐานแสดงผลการเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่ามีคะแนนเฉลี่ย 2 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 1.00

1.5หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้าเปลี่ยนชื่อ – สกุล)

1.6ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.1) 1 ฉบับ
(รับเอกสารที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)

1.7หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (อยู่ด้านหลังใบสมัคร รด. 1)

1.8ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (รับเอกสารที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

1.ดันพื้น(วิดพื้น) ช. 22 ครั้ง 2 นาที ญ. 10 ครั้ง/2นาที

2.ลุกนั่ง(Sit-Up) ช. 34 ครั้ง 2 นาที ญ. 20 ครั้ง/2 นาที

3.วิ่ง 800 เมตร ช.ไม่เกิน 3.15 นาที ญ. ไม่เกิน 5 นาที

2.กรณีเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น ปี2 – ปี3 สถานศึกษาเดิม

เอกสารประกอบด้วย

2.1 ใบรายงานตัว รด. 2

2.2 หนังสือรับรองการฝึก

3.กรณีเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น โอนย้าย ปี2 – ปี3

เอกสารประกอบด้วย

3.1 ใบรายงานตัว รด. 3

3.2 หนังสือรับรองการฝึก

3.3 หนังสือโอนย้ายสถานศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 1 ฉบับ

3.4 หนังสือรับโอนย้ายสถานศึกษาจากสถานศึกษาใหม่ 1 ฉบับ