ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กำหนดอายุ อายุย่างเข้าปีที่ 12 ปี ถึงอายุ 15 ปี

ต้องสำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโสดทั้งชายและหญิง

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดอายุ ย่างเข้าปี ที่ 15-18 ปี

ต้องสำเร็จการศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโสดทั้งชายและหญิง

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบสมัคร

2.ใบมอบตัวนักเรียน

3.บันทึกประวัติรายบุคคล

4.สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)

5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดํา

8.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

9.ป.พ. ๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

10.ป.พ. ๖ (สมุดประจำตัวนักเรียน)

11.ป.พ. ๗ (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)

12.ป.พ. ๙ (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ)

3.วิธีการสมัคร
3.1 สอบถามรายละเอียดที่โรงเรียนหรือทางโทรศัพท์ 042-801-287
3.2 นัดพบผู้บริหาร ลงทะเบียน และรับเลขประจำตัว

4.หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
4.1สำเนาสูติบัตร
4.2สำเนาทะเบียนบ้าน มีชื่อบิดา-มารดา และนักเรียน
4.3รูปถ่ายหน้าต่าง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 4x 5 ซม. 2รูป
4.4หลักฐานเพื่อการศึกษาต่อ
4.4.1 ปพ 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 4.4.2 ปพ 6 (สมุดประจำตัวนักเรียน)
4.4.3 ปพ 7 (ใบรับรองผลการเรียน) 4.4.4 ปพ 9 (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้)

5.การประชุมผู้ปกครอง
5.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีกํารศึกษา ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน / ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2551
5.2 ในวันมอบตัวลงทะเบียนที่โรงเรียนกำหนด