การติดต่อขอเอกสารจากฝ่ายทะเบียน

ขั้นตอนการติดต่อขอเอกสารจากฝ่ายทะเบียนท่านผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อห้องทะเบียนเพื่อขอ

-ใบรับรอง ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ

-ใบ ปพ. , ใบ รบ.

-Transcript

-เอกสารอื่นๆ

โดยให้ดำเนินการดังนี้

1.เขียนคำร้อง

2.สิ่งที่ต้องนำมาพร้อมคือ
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 1⁄2 นิ้ว
นักเรียนชาย หวีผมปัดไปด้านข้าง ไม่แสกกลาง
นักเรียนหญิง หวีผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวให้รวบไปข้างหลัง หรือถักเปีย ติดกระดุมที่คอเสื้อ
2.2 ใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล)
2.3 ทะเบียนบ้าน
2.4 ชื่อภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

3.นักเรียนชั้น มัธยม 3, มัธยม 6 ส่งรูปที่ฝ่ายทะเบียนในกรณีจบการศึกษา คนละ 3 รูป ขนาด 1 1⁄2 นิ้ว

4.ยื่นคำร้องขอเอกสารก่อน 2 วัน

5.การลาออก ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอลาออกที่ห้องทะเบียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปียกเว้นจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

แนวปฏิบัติการรับหลักฐานสำคัญของฝ่ายทะเบียน

1.นักเรียนปัจจุบันแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยถูกต้อง

2.ถ้ามารับหลักฐานด้วยตัวเองไม่ได้ ควรให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับแทน

3.กรณีให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน ต้องทำใบมอบอำนาจ พร้อมถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งสองฝ่าย


*** การเขียนใบคำร้องต้องเขียน ตัวบรรจง ถูกต้อง และชัดเจน
*** ควรขอเอกสารแต่เนิ่นๆ ไม่ควรขอแบบรีบเร่งเพราะอาจไม่ได้ตามกำหนด

การมอบตัวและชำระเงิน
นักเรียนต้องมอบตัวและชำระเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี


การจำหน่ายนักเรียน
1.เมื่อเรียนจบหลักสูตร
2.เมื่อสมัครใจลาออก
3.เมื่อไม่มาเรียนติดต่อกัน 7วันโดยไม่มีเหตุอันควร
4.เมื่อกระทา ผิดในคดีอาญาข้นัร้ายแรง
5.เสียชีวิต