การคัดเลือกผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม

ระเบียบการคัดเลือกผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หากได้ศึกษาในโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม และมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ไม่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยความประพฤติเมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครองดังนี้

ระดับเกียรตินิยม

1.มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3 ปีได้ตั้งแต่ 3.75 เป็น เกียรตินิยมอันดับ 1

1.1 เกรดเฉลี่ย 3 ปีได้ตั้งแต่ 3.50 เป็น เกียรตินิยมอนั ดบั 2

1.2 มีความประพฤติดี เอาใจใส่ในการเรียนสม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาในเรื่องความประพฤติไม่ติดทัณฑ์บนใดๆ เช่น การทะเลาะวิวาท ชู้สาว ขโมย พนัน ฯลฯ

2.ระดับทั่วไป

2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 1.5

2.1 มีความประพฤติดี เหมือนข้อ 1.2

3.ระดับผู้บำเพ็ญประโยชน์

3.1 มีความเสียสละ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมตลอดปี เช่น นักดนตรี ฯลฯ

3.2 มีความประพฤติดี เหมือนข้อ 1.2